POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISU SPRZEDAŻOWEGO ARVOSTAN 

 

I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z dniem 25 maja 2018 r., na terytorium całej Unii Europejskiej, a zatem i w Rzeczypospolitej Polskiej, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Mając na względzie bezpieczeństwo Usługobiorców Administrator zapewnia, iż dla ochrony danych osobowych stosuje wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto zasadę szczególnej ostrożności.

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies przedstawia reguły według których Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Usługobiorców. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Zaakceptowanie warunków korzystania z Serwisu jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia niezbędnych standardów ochrony danych osobowych.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Ponadto, Administrator informuje, iż zgodnie z RODO ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne.

1. Definicje

Sformułowania użyte w Polityce Prywatności i Cookies oznaczają odpowiednio:

Serwis – serwis internetowy ­­­­­­­­­Arvostan dostępny w domenie internetowej www.arvostan.pl, działający na zasadach określonych w Regulaminie, w ramach którego mogą być przetwarzane i gromadzone dane osobowe Usługobiorców.

Administrator – administratora danych osobowych, czyli Operatora (Usługodawcę) Serwisu oznaczonego w punkcie 2 poniżej,  który przetwarza i gromadzi dane osobowe osób korzystających z Serwisu w ramach świadczonych przez siebie usług.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu posiadająca przynajmniej pełną zdolność do czynności prawnych, której dane osobowe mogą być przetwarzane i gromadzone przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

Partner – podmiot współpracujący z Serwisem, który posiada konto Partnera i prezentuje za pośrednictwem Serwisu swoje Produkty, którego dane osobowe mogą być przetwarzane i gromadzone przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

Usługobiorcy  – zbiorczo o Użytkownikach i Partnerach.

Definicje zawarte w Regulaminie Serwisu stosuje się odpowiednio do Polityki Prywatności i Cookies.

2. Kim jest Administrator danych osobowych?

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego Usługobiorcy mogą kierować pytania i prośby związane
z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Arvostan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000910776, kapitał zakładowy 10.000,00 zł, NIP: ­­­­­­­­­­­­­­­­6751753631, REGON: 38941757200000.

Usługobiorcy mogą skontaktować się z Administratorem listownie pod adresem wskazanym powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@arvostan.pl.

3. W jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe?

     1. Podstawa i cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do właściwej realizacji usług stosując zasadę minimalizacji danych. 

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty w celach i na podstawie:

a) udzielonej przez Usługobiorcę dobrowolnej zgody, w celu wykonania usług (np. poprzez założenie konta Użytkownika lub Partnera, podjęcie i realizację Współpracy, przepływ wiadomości między kontami Użytkownika i Partnera, subskrybcje Newslettera, skontaktowanie się z Operatorem drogą listowną, mailową lub telefoniczną, w tym złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgłoszenia reklamacji, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub Produktów oraz uzyskania wszelkich innych informacji od Operatora);

b) prawnie usprawiedliwionego interesu Operatora, jako Administratora danych osobowych (np. w celu tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z usług, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);

c) obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

     2. Katalog przetwarzanych danych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, w tym przede wszystkim Użytkowników posiadających konto Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Partnerów: imię, nazwisko lub nazwę firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres zamieszkania lub siedzibę, NIP, numer konta bankowego, adres e-mail i numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Administrator nie gromadzi  i nie przetwarza danych osobowych wrażliwych, jeśli Usługobiorca nie wyrazi na to zgody. Jednocześnie, zwraca uwagę, że każdorazowe podawanie informacji ze szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane wrażliwe za pośrednictwem korespondencji nadsyłanej z konta Użytkownika i Partnera, wiadomości mailowych nadsyłanych na adres Administratora, a także w trakcie rozmowy telefonicznej, będzie oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez Administratora i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

     3. Przekazywanie danych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorców także w przypadku przekazania ich zaufanym podmiotom współpracującym z Usługodawcą: firmom kurierskim dostarczającym przesyłki, operatorowi zewnętrznemu płatności Przelewy 24, agencjom marketingowym i podmiotom świadczącym usługi statystyczne. Przekazanie danych osobowych innym podmiotom, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia usług Usługobiorcom oraz realizacji wiążących Administratora umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Ponadto dane osobowe Usługobiorców mogą być też przekazywane organom publicznym, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organy przedstawią w tym zakresie odpowiednie żądanie.

     4. Przechowywanie danych

Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane w Serwisie na serwerze na którym się znajduje. Poza Serwisem dane mogą być również przechowywane w skrzynce poczty elektronicznej Operatora jeżeli będzie otrzymywał wiadomości związane z Zamówieniami na podany adres mailowy.

Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących Administratora stosunków prawnych tj. do czasu wycofania zgody lub przez czas niezbędny do realizacji usług, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jego realizacją. Ponadto w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Operatora  jako Administratora – do czasu istnienia tego interesu. Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

4. Jakie uprawnienia przysługują Usługobiorcom wobec przetwarzania ich danych osobowych?

RODO przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO Usługobiorcy posiadają:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 3. prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 7. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 
II POLITYKA COOKIES
 
1. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o Usługobiorcy za pośrednictwem plików Cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu, z którego korzysta Usługobiorca (komputer, smartfon, itd.).

W dniu 22 marca 2013 r. weszła w życie nowelizacja art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego, dotyczącego przechowywania informacji zwanych jako cookies. Zgodnie z art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

1. Abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

 1. a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
 2. b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
 3. Abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
 4. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.”

 

2. Oprócz Cookies własnych Administrator wykorzystuje także Cookies zewnętrzne. Cookies własne wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu (np. zapamiętywania decyzji Usługobiorcy i dostosowania treści), uwierzytelniania Usługobiorcy w Serwisie i zapewnienia sesji, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej Serwisu, zapamiętywania lokalizacji Usługobiorcy, analiz oglądalności Serwisu, dostarczania treści reklamowych na podstawie historii przeglądania Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa. W szczególności są to Cookies:

 1. niezbędne – umożliwiające korzystanie z podstawowych usług dostępnych w ramach Serwisu;
 2. zabezpieczające – służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć podczas korzystania z Serwisu;
 3. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu
 4. funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
 5. reklamowe – umożliwiające dostarczanie Usługobiorcom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie historii przeglądania Serwisu.
 

W ramach Cookies zewnętrznych Serwis korzysta z narzędzi Google Analytics oraz Google Search Console (administrator Cookies: Google LLC), Facebook, Instagram, Pinterest. Cookies zewnętrzne pochodzące od ww. serwisów partnerskich podlegają ich własnym politykom prywatności, dostępnych na stronach internetowych tych serwisów.

3. Informacje pozyskane za pośrednictwem Cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Usługobiorców Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

4. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Usługobiorcy do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe przechowywane są na urządzeniu Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

5. Usługobiorca ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów Cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich Cookies, ponieważ każde ich ograniczenie może skutkować niepełną funkcjonalnością Serwisu. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany ustawień Cookies na swoim urządzeniu.

6. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem Cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

 
 
 

W razie jakiekolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe i gromadzimy Cookies należy kierować je na adres Administratora wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności. Na wszelką napływającą korespondencję Administrator udzieli niezwłocznie odpowiedzi. Usługobiorcom na sposób i zakres przetwarzania danych osobowych przysługuje także prawo wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.