REGULAMIN SERIWSU SPRZEDAŻOWEGO ARVOSTAN

 

Arvostan działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Partnerów oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną.

Arvostan jest platformą sprzedażową gromadzącą sprzedawców oferujących wyjątkowe przedmioty od antyków, artykuły vintage, przez współczesne meble, dekoracje, akcesoria, rękodzieło, sztukę współczesną, aż po produkty z tak zwanej „drugiej ręki”.

Baza produktów w Serwisie jest tworzona w oparciu o uznanie Operatora i ma za zadanie promować warte uwagi Produkty wykorzystując ich pozycjonowanie na stronie internetowej Serwisu. Każdy Użytkownik i Partner zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Właścicielem Serwisu jest Arvostan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000910776, kapitał zakładowy 10.000,00 zł, NIP: 6751753631, REGON: 38941757200000.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Partnerów jest Arvostan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków. Sposób i zakres przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności i Cookies.
  3. Z właścicielem Serwisu można skontaktować się pod adresem e-mali: info@arvostan.pl
  4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu www.arvostan.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom i Partnerom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  5. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, ale wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin, Użytkownik lub Partner potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje warunki korzystania z Serwisu jednocześnie zobowiązując się do ich przestrzegania.
 •  

2. DEFINICJE

 • O ile Regulamin nie stanowi wprost inaczej, użyte w nim sformułowania oznaczają:
  1. Serwis – platforma sprzedażowa Arvostan dostępna w domenie internetowej www.arvostan.pl utworzona i obsługiwana przez Operatora, służąca prezentacji Produktów: antyków, mebli, wyrobów manufaktury domowej, artykułów vintage i z drugiej ręki, rękodzieł, sztuki współczesnej oraz innych przedmiotów, które łączy jakość i unikalność.
  2. Operator/Usługodawca – Operatorem, Usługodawcą w ramach Serwisu jest Arvostan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i posiada przynajmniej pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Konto Użytkownika – osobiste konto zakładane przez Użytkownika w Serwisie, umożliwiające mu zakup Produktów oraz dodawanie opinii o produktach.
  5. Partner – podmiot współpracujący z Serwisem, który posiada konto Partnera i prezentuje za pośrednictwem Serwisu swoje Produkty.
  6. Konto Partnera – osobiste konto zakładane przez Partnera w Serwisie, umożliwiające mu sprzedaż Produktów.
  7. Produkt – towar Partnera prezentowany w Serwisie wraz z informacjami identyfikującymi go tj. marka, cena, surowiec, stan, wymiary, materiał, pochodzenie, przeznaczenie, wpływ na środowisko itp.
  8. Współpraca – usługa Operatora na rzecz Partnera, polegająca na możliwości odpłatnego wystawiania Produktów w Serwisie i ich Sprzedaży.
  9. Newsletter – usługa Operatora polegająca na prowadzeniu elektronicznego biuletynu, na który Użytkownicy zapisują się dobrowolnie poprzez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  10. Zakup/ Sprzedaż – transakcja inicjowana przez Użytkownika poprzez dodanie Produktu do koszyka i złożenie zamówienia, co prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Partnerem jako sprzedającym i Użytkownikiem jako kupującym. Transakcja dokonywana jest przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.
 •  

3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy usługę polegającą na operowaniu platformą sprzedażową typu marketplace.
  2.Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownikom:
  a) przeglądanie Produktów w ramach określonej przez Operatora struktury i kategorii z możliwością użycia wyszukiwarki Produktów (lupy) i filtra;
  b) zakładanie Konta Użytkownika;
  c) zakup Produktów;
  d) przeglądanie treści na blogu o charakterze inspiracyjnym i zdobywanie wiedzy w zakresie świadomych wyborów konsumenckich;
  e) śledzenie kont prowadzonych przez Operatora w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów.
  3. Za pośrednictwem Serwisu Operator umożliwia Partnerom w ramach podjętej Współpracy:
  a) prezentacje Produktów w Serwisie;
  b) promowanie Produktów i docieranie z nimi do szerokiego grona odbiorców;
  c) posiadanie konta Partnera;
  d) Sprzedaż za odpowiednią prowizją.
  4. Za pośrednictwem Serwisu Operator umożliwia Użytkownikom i Partnerom korzystanie z dodatkowej usługi Newsletter na zasadach określonych w punkcie 9 niniejszego Regulaminu.
  5. Usługodawca nie oferuje Produktów i nie jest stroną Zakupu ani Sprzedaży.
  6. Zakup i Sprzedaż odbywają się wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem. Usługodawca udostępnia jedynie miejsce na platformie internetowej i rozwiązania informatyczne umożliwiające zapoznanie się Użytkownika z informacjami handlowymi Partnerów oraz realizację Zakupu i Sprzedaży.
  7. Odpowiedzialność wobec Użytkowników z tytułu rękojmi, gwarancji, płatności, rozliczeń oraz za sposób wykonania, niewykonanie czy też nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Kupna/Sprzedaży lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa ponosi Partner, który sprzedał dany Produkt.
  8. Użytkownik i Partner mogą kontaktować się między sobą wyłącznie za pośrednictwem posiadanych w Serwisie kont.
  9. W razie stwierdzenia, że treść korespondencji narusza w jakikolwiek sposób niniejszy Regulamin Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia kont w Serwisie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  10. Operator nie weryfikuje Produktów pod kątem innym, niż to wynika z celu i idei Serwisu.
  11. Baza Produktów w Serwisie – jej układ, systematyka i dobór Produktów, autorskie logotypy i inne elementy graficzne stworzone przez Operatora, ze względu na ich twórczy charakter podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 t.j. z późn. zm).
 •  

4. ZASADY ZAKUPU

 • 1. Użytkownik aby dokonać Zakupu musi posiadać Konto Użytkownika.
  2. Rejestracji w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, login oraz hasło. Rejestracja w Serwisie i posiadanie Konta Użytkownika jest bezpłatne.
  3. Po zalogowaniu się do Konta Użytkownika możliwe jest obserwowanie wybranych Partnerów i ich Produktów, dodawanie Produktów do ulubionych i kierowanie wiadomości bezpośrednio do Partnerów za pomocą konta Użytkownika.
  4. Dokonywanie Zakupu jest możliwe 24 godziny na dobę.
  5. Zakup odbywa się poprzez dodanie Produktu do koszyka, podanie adresu dostawy, wybór formy płatności i formy wysyłki oraz potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Potwierdzając zamówienie Użytkownik zobowiązuje się do jego opłacenia.
  6. Użytkownik, składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie Partnerowi danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefoniczny celem doprowadzenia do finalizacji Zakupu. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania Zakupu.
  7. Po dokonaniu płatności na koncie Użytkownika pojawia się wiadomość z potwierdzeniem szczegółów zamówienia.
  8. Zamówienie należy opłacić niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. Zamówienia opłacone w sposób niezgodny z Regulaminem będą anulowane przez Operatora.
  9. Brak zapłaty we wskazanym terminie skutkować będzie automatycznym anulowaniem zamówienia.
  10. Konieczność anulowania zamówienia częściej niż 3 razy w przeciągu miesiąca może skutkować usunięciem Konta Użytkownika przez Operatora z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  11. Zabrania się Użytkownikom korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
 •  

5. ZASADY SPRZEDAŻY

 • 1. Partner, aby dokonać Sprzedaży musi posiadać konto Partnera.
  2. Rejestracji w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: osoby fizyczne podają: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, login oraz hasło, przedsiębiorcy podają: nazwę, NIP, imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, login oraz hasło. Rejestracja w Serwisie, posiadanie konta Partnera oraz wystawianie Produktów na Sprzedaż jest bezpłatne.
  3. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne do dokonywania Sprzedaży w Serwisie.
  4. Każdy z Partnerów wystawiając Produkt na Sprzedaż ma możliwość umieszczenia krótkiego opisu charakteryzującego jego markę lub działalność. Opis nie może zawierać danych umożliwiających kontakt z Partnerem poza Serwisem, w tym linku odsyłającego do strony internetowej Partnera.
  5. W celu dokonywania Sprzedaży Partner musi każdorazowo uzyskać akceptację Operatora na wystawienie w Serwisie danego Produktu. Akceptacja następuje niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia Produktu do Operatora. Zgłoszenie polega na wysłaniu wiadomości za pomocą formularza wskazanego przez Operatora w zakładce „Dla Sprzedających”.
  6. Akceptacja jest uznaniową decyzja Operatora. Informacja o akceptacji zawiera dane logowania do konta Partnera. Decyzja odmowna nie wymaga uzasadnienia.
  7. Wystawiając Produkt do Sprzedaży Partner potwierdza, iż jest uprawniony do przeniesienia jego własności na kupującego.
  8. Każdy Produkt powinien być faktycznie dostępny w ilości zadeklarowanej w Serwisie przez Partnera, w tym celu dostępność Produktów powinna być stale monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  9. Każdy Produkt musi być opatrzony przynajmniej jednym zdjęciem poglądowym. Zdjęcia powinny być wyraźne i oddawać stan faktyczny Produktu na nim prezentowanego.
  10. Każdy Produkt powinien być opatrzony wyczerpującym opisem: marka, cena, surowiec, wymiary, materiał, pochodzenie, przeznaczenie, lata produkcji, stan nowy/używany oraz zaliczony do odpowiedniej kategorii.
  11. Każdy Produkt powinien być oznaczony właściwymi tagami ułatwiającymi wyszukiwanie określonych Produktów.
  12. Partner może w każdym momencie zrezygnować ze Sprzedaży Produktu. Usunięcie z oferty Produktu jest dopuszczalne pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w czyimś koszyku.
  13. Partner ponosi pełną odpowiedzialność jeśli Produkt okaże się wadliwy, a także jeśli podane przez niego informacje o Produkcie okazały się niezgodne z prawdą, w szczególności jeżeli opis Produktu będzie niezgodny z prawdą.
  14. Partner ponosi odpowiedzialność za to, aby wystawione do Sprzedaży Produkt jak i dołączone do nich zdjęcia z opisem nie naruszały niniejszego Regulaminu i obowiązującego prawa.
 •  

6. CENY I PŁATNOŚĆ

 • 1. Ceny widniejące przy Produktach są jawne i wiążące dla Użytkownika i Partnera w chwili Zakupu/Sprzedaży.
  2. Ceny Produktów są wyrażone w polskich złotych, są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług.
  3. Cena dla każdego Produktu jest ustalana wyłącznie przez Partnera. Może ulec podwyższeniu, a także obniżeniu jeżeli Partner zdecyduje się dokonać przeceny, z zastrzeżeniem, że podwyższenie ceny nie może dotyczyć Produktów już zamówionych lub znajdujących się w czyimś koszyku.
  4. Podana cena Produktu nie obejmuje kosztu wysyłki.
  5. Płatności można dokonać jedynie w formie przedpłaty. Serwis nie akceptuje płatności za pobraniem.
  6. Płatności za zamówiony Produkt można dokonać wyłącznie w formie płatności online za pośrednictwem zewnętrznego operatora – platformy transakcyjnej Przelewy24 (PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy – Nr KRS 0000347935).
 •  

7. PROWIZJA

 • 1. W momencie Zakupu/Sprzedaży od ceny każdego Produktu podanej w Serwisie Operator pobiera prowizję.
  2. Prowizja obciąża w całości Partnera i jest opłatą na bieżąco potrąconą z płatności otrzymanej przez Użytkownika.
  3. Prowizja wynosi 15 % od wartości każdego sprzedanego produktu.
  4. Partner uzyskuje wgląd do rozliczeń ze Sprzedaży za pośrednictwem Konta Partnera.
  5. Wypłata środków ze Sprzedaży Produktów, pomniejszona o pobraną przez Operatora prowizję następuje raz w miesiącu w formie przelewu na numer rachunku bankowego Partnera podany przy rejestracji w Serwisie.
  6. Potwierdzeniem rozliczenia jest faktura lub rachunek.
  7. Rozliczenie następuje do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Partner dokonał Sprzedaży danego Produktu. Umożliwia to Użytkownikowi skorzystanie z prawa odstąpienia, o którym mowa w punkcie 11 Regulaminu.
  8. Rozliczenie podlega korekcie w razie zwrotu lub reklamacji Produktu, w taki sposób, że Operator zwraca Partnerowi pobraną uprzednio prowizję.
 •  

8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA – WYSYŁKA I DOSTAWA

 • 1. Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na rachunku bankowym Serwisu lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatorów zewnętrznych.
  2. Partner jest zobowiązany śledzić status zamówień w Serwisie za pomocą konta Partnera.
  3. Produkty oferowane na Sprzedaż pozostają w posiadaniu Partnera do momentu wysyłki.
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie widoczne na koncie Partnera otrzymuje status „Opłacone”. Od tego momentu Partner jest zobowiązany nadać i dostarczyć na adres Użytkownika zamówiony Produkt w sposób i w terminie jaki podał przy wystawianiu Produktu.
  5. Jeżeli termin nie może zostać dotrzymany, z jakichkolwiek przyczyn, Partner jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Użytkownika i Operatora. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w momencie składania zamówienia Użytkownik mógł się dowiedzieć, że Partner przebywa w terminie wysyłki na urlopie.
  6. Koszt wysyłki krajowej i wysyłki na terenie Unii Europejskiej jest ustalany przez Partnera oddzielnie dla każdego Produktu, z uwzględnieniem jego specyfiki (rozmiar, waga, materiał, itp.) w momencie jego wystawiania. W przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej należy indywidualnie ustalić koszt wysyłki z Partnerem przed złożeniem zamówienia.
  7. Koszt wysyłki ponosi Użytkownik.
  8. Koszt wysyłki nalicza się automatycznie w momencie dodania Produktu do koszyka.
 • 9. Partner zobowiązany jest wysłać opłacony produkt przesyłką rejestrowaną w formie paczki korzystając z usług firmy kurierskiej (DHL, DPD, FedEx, GLS, UPS, InPost) za pomocą kuriera bądź paczkomatu – w przypadku mniejszych przesyłek. Sprzedający może również dostarczyć zamówienie własnym transportem.
 • 10. Koszty naliczają się oddzielnie w przypadku umieszczenie w koszyku Produktów pochodzących od różnych Partnerów. Jeżeli Użytkownik dokonuje Zakupu dwóch lub więcej Produktów u tego samego Partnera płaci koszt wysyłki za Produkt, dla którego został ustalony najwyższy koszt wysyłki.
  11. Partner zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.
  12. Partner jest zobowiązany wysłać zamówienie w schludnym opakowaniu, dochowując należytej staranności.
  13. Każda przesyłka powinna zawierać adres nadawcy składający się wyłącznie z: imienia i nazwiska Partnera/ nazwy firmy Partnera, ulicy i nr lokalu, kodu pocztowego i miasta. Zabrania się Partnerowi dołączania do przesyłek wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie Użytkownika do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej. Powzięcie informacji przez Operatora o naruszeniu niniejszego postanowienia skutkuje zawieszeniem lub usunięciem konta Partnera ze skutkiem natychmiastowym.
  14. Natychmiast po wysłaniu Produktu Partner zobowiązany jest potwierdzić realizację zamówienia poprzez wysłanie wiadomości do Użytkownika, za pośrednictwem konta Partnera.
  15. Za uszkodzenia powstałe w transporcie przesyłek odpowiada Partner.
 •  

9. NEWSLETTER

 • 1. Sprzedawca umożliwia korzystanie z dodatkowej usługi oferowanej za pośrednictwem Sklepu, tj. usługi Newsletter.
  2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika lub Partnera adres e-mail informacji handlowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) przez Usługodawcę.
  3. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga zapoznania się z Polityką Prywatności Serwisu oraz wyrażania zgody na otrzymywanie spersonalizowanej oferty handlowej. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie cofnięta.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania selekcji Produktów w Newsletterze w oparciu o własne uznanie.
 •  

10. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • 1. Użytkownik, aby korzystać z Serwisu potrzebuje mieć:
  a) urządzenie końcowe umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. komputer, tablet, smartphone), z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową w aktualnej wersji;
  b) dostęp do konta Użytkownika – w przypadku chęci Zakupu oraz kontaktu z Partnerem;
  c) włączoną możliwość zapisu plików Cookies w przeglądarce internetowej (wyłączenie obsługi plików Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z usług, może jednak powodować utrudnienia i ograniczenia w działaniu Serwisu);
  d) dostęp do poczty elektronicznej – w przypadku chęci skorzystania z kontaktu z Operatorem.
  2. Partner, aby korzystać z Serwisu potrzebuje mieć:
  a) urządzenie końcowe umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. komputer, tablet, smartphone), z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową w aktualnej wersji;
  b) dostęp do konta Partnera;
  c) włączoną możliwość zapisu plików Cookies w przeglądarce internetowej (wyłączenie obsługi plików Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z usług, może jednak powodować utrudnienia i ograniczenia w działaniu Serwisu);
  d) dostęp do poczty elektronicznej – w przypadku chęci skorzystania z kontaktu z Operatorem.
  3. Dodatkowo, Usługodawca zaleca stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz przeprowadzanie ich okresowych aktualizacji.
  4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet i obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet, w szczególności atakami hackerskimi lub zainfekowaniem systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie.
  5. Usługodawca zaleca, w celu uniknięcia wyżej wskazanych zagrożeń, oprócz uruchomienia zapory systemowej, zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, laptopie lub urządzeniu multimedialnym, z którego korzysta Użytkownik lub Partner. Program antywirusowy powinien być aktualizowany na bieżąco – niezwłocznie po ukazaniu się kolejnej aktualizacji.
  6. Użytkownika i Partnera obowiązuje zakaz dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
  7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na możliwości przeglądania Produktów wystawionych w Serwisie jest zawierana na czas nieokreślony i może być w każdym czasie rozwiązana, bez konieczności zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, poprzez zaprzestanie przeglądania przez Użytkownika lub Partnera treści zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu.
  8. Usługodawca może pozbawić Użytkownika lub Partnera prawa do korzystania z Serwisu, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez nich postanowień niniejszego Regulaminu, tj. korzystania ze Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, dobrych obyczajów lub postanowień Regulaminu, kopiowania bazy Produktów, podania Operatorowi danych nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistym stanem prawnym lub naruszających prawa osób trzecich, bądź też podejmowania prób naruszenia lub naruszania zabezpieczeń technicznych Serwisu.
  9. Dokonując rejestracji Użytkownik i Partner wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości na Konta Użytkownika i Partnera.
 •  

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 1. Każdy Partner jako sprzedający, zobowiązany jest na poniższych zasadach umożliwić dokonanie zwrotu Produktu Użytkownikowi, który zakupił go jako konsument.
  2. Użytkownik zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.0.287 t.j.) ma prawo odstąpić od Zakupu w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po upływie tego terminu prawo do odstąpienia wygasa.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres elektroniczny Operatora: info@arvostan.pl. Oświadczenie składa się z: imienia i nazwiska Użytkownika, oznaczenia Produktu (np. jego nazwy lub identyfikatora), wskazania Partnera, daty i numeru zamówienia oraz numeru rachunku bankowego.
  4. Operator niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości od Użytkownika potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i podaje adres Partnera na jaki należy dokonać zwrotu Produktu.
  5. Operator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy udostępnia informację na koncie danego Partnera, by ten mógł zapoznać się z oświadczeniem Użytkownika.
  6. Z momentem otrzymania oświadczenia Użytkownika o skorzystaniu z prawa odstąpienia, Operator dokonuje zatrzymania środków pieniężnych należnych Partnerowi z tytułu Sprzedaży danego Produktu. Środki pozostają na koncie Operatora do momentu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 10 poniżej.
  7. Użytkownik odstępujący od umowy jest zobowiązany zwrócić Partnerowi Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  8. Produkt należy odesłać na adres Partnera, wskazany przez Operatora w potwierdzeniu, o którym mowa w punkcie 5 powyżej.
  9. Partner potwierdza że odebrał zwrócony przez Użytkownika Produkt informując jednocześnie Operatora czy prawo odstąpienia uwzględniając stan i specyfikę zwróconego Produktu wykonano skuteczne.
  10. Zwrotu zatrzymanych środków pieniężnych dokonuje Operator przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.
  11. Za zwrócony Produkt Użytkownik otrzymuje zwrot ceny jaką uiścił w dniu Zakupu. Koszt wysyłki Produktu do Partnera ponosi Użytkownik.
  12. Prawo odstąpienia nie obejmuje Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).
  13. Partner ma prawo nie uznać zwrotu Produktu jeśli stwierdzi, że nosi on ślady użytkowania wykraczające poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu oraz jeśli Produkt został ewidentnie uszkodzony przez Użytkownika. O takiej sytuacji Partner niezwłocznie informuje Operatora i odsyła Produkt Użytkownikowi.
 •  

12. REKLAMACJE

 • 1. Po otrzymaniu Produktu Użytkownik ma prawo reklamować Produkt jeżeli stwierdzi jego wadę fizyczną lub prawną lub niezgodność z opisem lub zdjęciami umieszczonymi w Serwisie.
  2. Użytkownik zgłaszając reklamację może domagać się nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Zakupionego Produktu.
  3. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać za pośrednictwem konta Użytkownika kierując wiadomość mailową na adres elektroniczny Operatora: info@arvostan.pl Zgłoszenie składa się z: imienia i nazwiska Użytkownika, oznaczenia Produktu (np. jego nazwy lub identyfikatora), wskazania Partnera, daty i numeru zamówienia oraz numeru rachunku bankowego. Zgłoszenie powinno zawierać także dokładny opis przyczyny reklamacji: stwierdzonej przez Użytkownika wady Produktu lub innej niezgodności z umową oraz sformułowanie żądania.
  4. Operator niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości od Użytkownika potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i podaje adres Partnera na jaki należy odesłać Produkt.
  5. Operator niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego udostępnia informację na koncie danego Partnera, by ten mógł zapoznać się ze zgłoszeniem Użytkownika.
  6. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od jej wpłynięcia.
  7. W przypadku naprawy lub wymiany Produktu na wolny od wad, Partner potwierdza wysyłkę na Koncie Partnera.
  8. W przypadku zwrotu pieniędzy Użytkownik otrzymuje zwrot ceny Produktu wraz z kosztem wysyłki Produktu do Użytkownika oraz kosztem odesłania Produktu do Partnera w ramach procedury reklamacyjnej. Zwrotu pieniędzy na konto Użytkownika dokonuje Operator w terminie 14 dni od poinformowania go przez Partnera o wyniku reklamacji.
  9. W przypadku gdy reklamacja kończy się zwrotem pieniędzy, ze środków zgromadzonych przez Partnera w trakcie Współpracy potrącana jest odpowiednia kwota przy następnym rozliczeniu z Operatorem. W sytuacji gdy Partner nie uzyska żadnych środków ze Sprzedaży z których można by dokonać potrącenia jest on zobowiązany uiścić należność z tytułu reklamacji w terminie 7 dni od wezwania Operatora.
 •  

13. PRZERWY TECHNICZNE

 • Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W celu rozwijania Serwisu i minimalizowania ryzyka awarii technicznych, Operator zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w funkcjonowaniu, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane będą konieczne zmiany. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkownika i Partnera, w tym celu w miarę możliwości przeprowadza je w momentach obniżonej aktywności Użytkowników i Partnerów w Serwisie.
 •  

14. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 • 1. Użytkownicy lub Partnerzy mogą w dowolnym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu, w szczególności, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Zaprzestanie korzystania z Serwisu polega na nieprzeglądaniu treści w nim zamieszczonych, w tym dostępnych za pośrednictwem Kont Użytkownika lub Partnera.
  3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik lub Partner dopuszcza się działań zabronionych: tj. korzysta z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, dobrych obyczajów lub postanowień Regulaminu, kopiuje i udostępnia treści dostępne w Serwisie w celu innym niż to wynika z dozwolonego użytku, podejmuje próby naruszania lub narusza zabezpieczenia techniczne Serwisu albo narusza zasady współżycia społecznego, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania w celu powstrzymania działań Użytkownika lub Partnera, w szczególności ograniczyć lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w szczególności poprzez zawieszenie lub usunięcie Konta Użytkownika lub Partnera.
 •  

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Jakakolwiek zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie miała wpływu na dotychczas wyświadczone usługi, zakupione i sprzedane już Produkty oraz rozpatrzone zwroty i reklamacje. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania nowego brzmienia Regulaminu w Serwisie.
  2. Wszelkie problemy z działaniem Serwisu, a także pytania związane z Zakupem, Sprzedażą, zwrotem, reklamacją i innymi kwestiami dotyczącymi realizacji zamówienia należy zgłaszać i kierować bezpośrednio do Serwisu.
  3. W sprawach spornych, Usługodawca będzie dążył do polubownego ich rozwiązania, a dopiero w braku możliwości dojścia do porozumienia, sprawa będzie kierowana na drogę postępowania sądowego.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.10.2021 r.